مجمع کانون انجنهای صفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور برگزار شد

پنجمین مجمع عمومی عادی سالیانه و همچنین مجمع عادی به طور فوق العاده کانون انجمن­های صنفی…