نسبت به چاپ و نصب در دید عموم مراجعین اقدام گردد

فراخوان ارائه خدمات شهروندی ثبت احوال

قابل توجه دفاتر محترم پیشخوان خدمات دولت کشور براساس پیگیری های انجام شده از سازمان ثبت…