فراخوان ارائه خدمات شهروندی ثبت احوال

قابل توجه دفاتر محترم پیشخوان خدمات دولت کشور براساس پیگیری های انجام شده از سازمان ثبت…

شرایط تابلو و مهر دفاتر پیشخوان خدمات دولت