در جلسه کارگروه دفاتر پیشخوان دولت استان تاکید رییس کارگروه به رعایت پروتکل های بهداشتی و اختصاص یک نفر کاربر در هر دفتر جهت ارائه خدمات بدون نوبت به سالمندان الزامی شد