قطع ماژورهای موبایل فروشها و اختصاص آنها به دفاتر جدید