جناب آقای بایرامی

همکار و دبیر محترم انجمن

تسلیت واژه کوچکی است در برابر غم بزرگ از دست دادن خواهر ، مصیبت وارده را به شما تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه طلب رحمت و برای جنابعالی و خانواده محترمتان، شکیبایی مسئلت می نماییم.