بخشنامه معاونت بهداشت در مورد جریمه کارت های بهداشت