اطلاعیه فوری / بروزرسانی سامانه صدور کارت بهداشت از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲الی ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

به اطلاع کلیه دفاتر محترم ارائه دهنده کارت بهداشت میرساند :

سامانه صدور کارت بهداشت به دلیل بروزرسانی و پاره ای از تغییرات از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ ساعت ۱۸:۰۰تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۷ساعت ۸:۰۰ از دسترس خارج می گردد و امکان ارائه سرویس وجود ندارد .

این نکته را مد نظر داشته باشید کلیه درخواستهای تکمیل نشده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ از سامانه حذف می گردد ، بنابراین کلیه درخواستهای باز در سامانه تا قبل از غیر فعال شدن سامانه نهایی گردد.

هم چنین شایان ذکر است متقاضیانی که تاریخ انقضای کارت آنها در این بازه زمانی می باشد از روز شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ تا پایان روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ جهت تمدید کارت خود بدون پرداخت جریمه به دفاتر پیشخوان مراجعه نمایند.