آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی انجمن دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی استان