اعضا هیئت مدیره

سعید حمیدی
سمت: رئیس انجمن
شماره تماس: ۰۹۱۴۳۴۱۶۸۹۶

سعید عبدالهی
سمت: نایب رئیس
شماره تماس: ۰۹۱۴۳۴۰۳۷۹۰

رامین محمدزاده رضایی
سمت: خزانه دار
شماره تماس: ۰۹۱۴۳۴۸۰۴۷۰

امیر بایرامی
سمت: دبیر
شماره تماس: ۰۹۱۴۱۴۱۵۰۷۲

مرتضی رضازاده
سمت: عضو اصلی
شماره تماس: ۰۹۱۴۳۴۷۱۰۹۸

عبدالناصر احمدی
سمت: عضو اصلی
شماره تماس: ۰۹۱۴۴۴۴۳۸۳۶

محسن دانشور
سمت: عضو اصلی
شماره تماس: ۰۹۱۴۴۴۲۸۳۰۰

امیر حبیبی
سمت: بازرس
شماره تماس: ۰۹۱۴۴۸۲۹۲۲۳

یوسف مجیدی خانقاه
سمت: بازرس
شماره تماس: ۰۹۱۴۳۸۸۵۳۵۹

محبوبه خضرلو
سمت: بازرس
شماره تماس: ۰۹۱۴۳۶۱۳۹۵۵