ضرورت ارائه خدمات طبق روال قانونی در دفاتر پیشخوان

با عنایت به ضرورت ارائه خدمات مطابق روالهای قانونی و طی مراحل اخذ مجوز از نهادهای مسئول در این بخش به پیوست نامه کارگزاری مفید در خصوص اقدام به سبدگردانی یا فروش سیگنال از سوی بعضی از دفاتر گزارش شده از سوی نهادهای نظارتی عیناً جهت اطلاع درج می گردد . شایان ذکر است در صورت اقدام هر یک از دفاتر به این امر مسئولیتهای ثانویه و در نهایت پاسخگویی به کمیته تخلفات استانی و کشوری و همچنین جرائم و عواقب متناسب از سوی مراجع نظارتی بعهده دفاترخاطی خواهد بود لذا اگر چه در حال حاضر مصداقی ارسال نشده، ضرورت دارد تا دفاتر در این خصوص دقت لازم را مبذول داشته و از حیثیت صنفی خود صیانت نمایند.

http://epishkhan.org/wp-content/uploads/2020/09/Scan_20200902_190619-page-001.jpg