اعضا هیئت مدیره

سعید حمیدی
سمت: رئیس انجمن
شماره تماس: ۰۹۱۴۳۴۱۶۸۹۶

سعید عبدالهی
سمت: نایب رئیس
شماره تماس: ۰۹۱۴۳۴۰۳۷۹۰

رامین محمدزاده رضایی
سمت: خزانه دار
شماره تماس: ۰۹۱۴۳۴۸۰۴۷۰

امیر بایرامی
سمت: دبیر
شماره تماس: ۰۹۱۴۱۴۱۵۰۷۲

سلیمان رسولی احمدی
سمت: عضو اصلی
شماره تماس: ۰۹۱۴۴۴۲۹۱۰۰

عبدالناصر احمدی
سمت: عضو اصلی
شماره تماس: ۰۹۱۴۴۴۴۳۸۳۶

سجاد مقید
سمت: عضو اصلی
شماره تماس: ۰۹۱۴۳۴۶۱۱۲۰

امیر حبیبی
سمت: بازرس
شماره تماس: ۰۹۱۴۴۸۲۹۲۲۳

یوسف مجیدی خانقاه
سمت: بازرس
شماره تماس: ۰۹۱۴۳۸۸۵۳۵۹

محبوبه خضرلو
سمت: بازرس
شماره تماس: ۰۹۱۴۳۶۱۳۹۵۵